ประชุมเยี่ยมเยียนและติดตามงานอภิบาลครอบครัวสังฆมณฑลเชียงรายและภูมิภาคเชียงใหม่ที่ประกอบไปด้วยสังฆมณฑลเชียงใหม่ เชียงรายและนครสวรรค์ แบบออนไลน์ซูม ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2022

ทางแผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เยี่ยมเยียนและติดตามงานสังฆมณฑลเชียงราย นำโดยคุณพ่อพรชัย เตชะพิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการแผนกครอบครัวสังฆมณฑลเชียงรายและรองผู้อำนวยการภูมิภาคเชียงใหม่ ร่วมกับติดตามงานสังฆมณฑลเชียงใหม่และสังฆมณฑลนครสวรรค์เกี่ยวกับงานอภิบาลครอบครัว ซึ่งมีคุณพ่อติดคำ และคุณพ่อองอาจได้แบ่งปันเกี่ยวกับงานอภิบาลครอบครัวในภูมิภาคเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2022 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ซูม ในสถานการณ์มาตราการป้องกันโควิด 19

และในโอกาสนี้ได้มีการต้อนรับคุณพ่อชนภัทร ศุขะเนตร ผู้จัดการแผนกครอบครัวอัครสังฆมณฑลกรุงเทพองค์ใหม่ที่มาแทนคุณพ่อพรศักดิ์ ชื่นจิตอภิรมย์ที่ทำงานอภิบาลครอบครัวมานานถึง 12 ปี ในนามของแผนกครอบครัวสภาฯ ต้องขอขอบพระคุณคุณพ่อพรศักดิ์เป็นอย่างสูง และขอต้อนรับคุณพ่อชนภัทรในโอกาสนี้ด้วย