สาส์นวันครอบครัว
จากบิชอปซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2021
โอกาสฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

สาส์นวันครอบครัว
จากบิชอปซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2021
โอกาสฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า หัวข้อ “ความรักในครอบครัว คือกระแสเรียกและวิถีทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์” (Family Love : a vocation and a path to holiness)