สุขสันต์วันปัสกา | HAPPY EASTER

แผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอส่งความสุข ความปีติยินดีโอกาสสมโภชปัสกาขององค์พระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพจากความตาย แด่บรรดาพระคุณเจ้า บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชายและหญิง และบรรดาพี่น้องคริสตชนทุกๆ ท่านและทุก ๆ ครอบครัว

🎁🎉พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพจากความตายแล้ว อัลเลลูยา อัลเลลูยา🎉🎁

HAPPY EASTER TO EVERYONE